Vårt arbetssätt

Utmärkande för vårt arbetssätt:


• Vi lär känna våra kunders verksamhet och utvecklingsbehov.
• Vi genomför uppdragen i nära dialog med våra kunder.
• Vi följer upp resultatet under och efter genomförandet.

Vårt arbetssätt präglas av helhetssyn, gediget grundarbete och lång sikt. När vi levererar ett ledningssystem i dokumentform ger vi inte sken av det kommer att lösa kundens alla dilemman i verksamheten. På samma sätt beaktar vi, under ett förändringsledningsuppdrag,  struktur, mål och strategi i utvecklingsarbetet tillsammans med kunden. Allt hänger ihop, helheten är större än summan av de enskilda delarna, i ett väl fungerande team, organisation, samhälle.

Detta tar sig i uttryck i vårt noggranna kontrakterande med kunden. Vi vinnlägger oss om att fånga kundens verkliga behov, även när det ändrar sig och utvecklas under arbetets gång.

​​​​​​​Individen, gruppen och organisationen påverkar varandra och kan inte förändras separat. På motsvarande sätt måste hela människan – med tankar, känslor och handlingar – få plats för att hon ska kunna utvecklas fullt ut. Förmågan till samspel mot målet är vårt fokus, oavsett om vårt uppdrag ligger med tyngdpunkten ovan eller under ytan.


tradorganisation 11tradorganisation 11
tradorganisation 11
All things are connected. Man does not weave the web of life;
​he is merely a strand of it. Whatever he does to the web, he does to himself.

Ted Perry, 1972